ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม่ ข่าวลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข่าวลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556

 

Log in
Username :

                

    กรรมการศูนย์

ผู้อำนวยการศูนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ นัยพินิจ

E-mail : arekul@kku.ac.th

กรรมการศูนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์

E-mail : khwtun@kku.ac.th

กรรมการศูนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม

E-mail : jonaka1@kku.ac.th

กรรมการศูนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย จันทร์จรัส

E-mail : csurac@kku.ac.th

กรรมการศูนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงค์นิตย์ จันทร์จรัส

E-mail : mnongn@kku.ac.th

กรรมการศูนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกานดา นาคะปักษิณ

E-mail : sugafo@kku.ac.th

กรรมการและเลขานุการศูนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตพา แสนชัยธร

E-mail : skrittapha@gmail.com